Gabriel Mercadal i Corominas
Gabriel Mercadal i Corominas
Herbari de la Universitat de Girona (HGI)
Correu electrònic verificat a xtec.cat - Pàgina d'inici
Títol
Citada per
Citada per
Any
Estudi geobotànic dels prats de Sant Sebastià (Caldes de Malavella)
G Mercadal i Corominas
Treball de recerca de doctorat inèdit. Universitat de Girona, 2000
112000
Els prats de dall de l'Empordà, un cultiu tradicional en recessió
G Mercadal i Corominas, J Gesti Perich, L Vilar
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 1 (Actes del congrés sobre el …, 2007
92007
Els prats de dall de la plana de la Selva, l? últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa
GM i Corominas, X Viñas
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 19-24, 2001
92001
Evolució de la vegetació de l’antic estany de Sils (la Selva) en els darrers 50 anys
G Mercadal, L Vilar, J Gesti
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 74, 117-131, 2006
8*2006
Los prados de guadaña de la región mediterránea de Catalunya
G Mercadal, J Gesti, M Corominas, L Vilar
Pastos 33 (2), 219-232, 2003
8*2003
La biodiversidad de los prados de siega de los Aiguamolls de l’Alt Empordà (Girona)
J Gesti, G Mercadal, L Vilar
XIX Jornadas de Fitosociología-Congreso de la Federación Internacional de …, 2003
82003
Els prats de dall de la terra baixa catalana. Caracterització geobotànica, valoració agroambiental i estudi de les relacions fitosociològiques entre els prats dalladors de l …
G Mercadal
Tesi doctoral. Universitat de Girona. 881 pp. doi: https://doi. org/10.13140 …, 2019
62019
L’herbassar de felandri fistulós i baldèl· lia (Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans
G Mercadal i Corominas, J Gesti Perich, L Vilar
Orsis: organismes i sistemes 23, 47-73, 2008
52008
Notes històriques i geogràfiques de l’antic estany de Sils: límits, termes i hidrònims
G Mercadal
Ajuntament de Sils & Diputació de Girona, Girona, 2006
42006
Validació de l'associació Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae Mercadal, Gesti & Vilar 2008 i de diverses subassociacions del Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae …
GM i Corominas
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 87-88, 2018
32018
Arrhenatherion elatioris Koch 1926 nom. correct.: demonstration of its validity and syntaxonomic implications of its rejection
G Mercadal, L Vilar
Plant Sociology, 2018
32018
Catàleg i valoració de les plantes aquàtiques de l’estany de Sils (La Selva, Catalunya)
G Mercadal
Collectanea Botanica 35, 002, 2016
3*2016
Tècniques de gestió de closes empordaneses: manteniment, millora i restauració de prats de dall de terra baixa
G Mercadal i Corominas
Quaderns Agraris 32, 61-109, 2012
32012
Els prats de dall del Parc Natural del Montseny. Tipificació, localització i mesures de gestió
G Mercadal, L Vilar, J Gesti
Monografies del Montseny 7, 33-46, 2010
3*2010
Flora singular del terme municipal de Sils: Simethis mattiazzi
G Mercadal i Corominas
Quadern de Sils 37, 16-17, 2000
32000
Confirmation of the presence of Ornithogalum umbellatum (Hyacinthaceae) in the Iberian Peninsula
GM i Corominas, MM Azorín, MB Crespo
Anales del Jardín Botánico de Madrid 74 (1), 1-6, 2017
2*2017
Caracterització de les freixenedes al· luvials inundables del nord-est de Catalunya (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992)
G Mercadal i Corominas, L Vilar Sais
Universitat Autònoma Barcelona. Departament de biologia animal biologia …, 2013
2*2013
Els prats de Sant Sebastià, una zona humida al bell mig de la plana de la Selva
G Mercadal, L Vilar
Revista de Girona 212, 49-53, 2002
2*2002
Caracterización geobotánica y validación fitosociológica de algunos sintaxones de prados salobres (all. Juncion maritimi y Plantaginion crassifoliae, class. Juncetea maritimi …
G Mercadal i Corominas
Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 2020
1*2020
Nova interpretació del bosc de roure pènol (Quercus robur) del territori catalanídic septentrional
G Mercadal i Corominas, L Vilar
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 78, 11-23., 2014
1*2014
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20