Ahmet Altay
Ahmet Altay
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dirección de correo verificada de bartin.edu.tr
Título
Citado por
Citado por
Año
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği
İA Yılmaz, B Dursun, K Pektaş, A Altay
EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges 2 (2), 9-21, 2012
332012
Klâsik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış /A General Outlook Upon Classical Period Ottoman Siyasetnâme Tradion
A Altay
Electronic Turkish Studies 6 (3), 1795-1809, 2011
23*2011
Halk Kütüphanelerinde Çocuklara ve Gençlere Yönelik Yenilikçi Bilgi Hizmetleri: Türkiye'de Durum
A Altay, T Todorova, B Dursun
Gençlik Araştırmaları Dergisi, Journal of Youth Research, 1 (2), 186-201, 2013
122013
The Public Library Sercices in Turkey and Bulgaria in the Transition Process to Information Society
A Altay
İdeal Kültür Yayıncılık, 2017
42017
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’de ve Bulgaristan’da halk kütüphaneleri: Karşılaştırmalı bir araştırma
A Altay, T Todorova
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
42016
Trakya’daki İl Halk Kütüphanesi Binaları için Optimum Aydınlatma Tasarımı Önerileri
B Dursun, A Altay
42013
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu Örneği
A Altay, S Akın Gürdal, İA Yılmaz
42012
The libraries in the Ottoman State
A Altay
Journal of Balkan Libraries Union, 2015
32015
Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Kütüphaneler
A Altay
Yeni Türkiye Balkanlar ve Rumeli Özel Sayısı, 2423-2428., 2015
32015
The Role of the Libraries in the Information Society
A Altay, A Tekin, B Dursun, M Yayla
32012
Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma / A Study Based On To Determine University Students …
A Ünal, B Dursun, S Özkan, SM İzmirli Ayan, A Altay, S Akın Gürdal
Electronic Journal of Vocational Colleges 2 (1), 21-31, 2012
32012
Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler
AA Yılmaz, İbrahim Alpay
32011
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesi’nde Yer Alan MYO’ları Örneği
A Altay, G Çakır, A Çakır
Adnan Menderes Üniversitesi, 2011
32011
Düstûrü'l-Mülk Vezîrü'l-Melik: Metin ve Değerlendirme
A Altay
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
32008
Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma
A Altay, A Ünal, S Özkan, SM İzmirli Ayan, S Akın Gürdal, B Dursun
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7-22, 2013
22013
XVI. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Bir İntihal Örneği: DÜSTÛRÜ’L-MÜLK VEZÎRÜ’L-MELİK İLE ŞEYHOĞLU’NUN MARZÛBAN-NAME Tercüme Arasındaki Olağan Dışı Benzerliğin Analizi
A Altay
Turkish Studies, 2011
22011
Determination of hybrid renewable energy systems for project type public library building
A Altay, B Dursun
12019
A green university library based on hybrid PV/wind/battery system
B Dursun, A Altay
12018
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi
A Altay, C Demirel, B Topbaşlı
UMYOS, 2017
12017
İlçelerin sosyal ve kültürel gelişiminde meslek yüksekokullarının rolü ve önemi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği.
Ş Akbaba, A Altay, C Demirel
UMYOS, 2017
12017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20