Seguir
Erqing Xie (谢二庆)
Erqing Xie (谢二庆)
School of Physical Science & Technology, Lanzhou University
Dirección de correo verificada de lzu.edu.cn - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Freestanding three-dimensional graphene/MnO2 composite networks as ultralight and flexible supercapacitor electrodes
Yongmin He, Wanjun Chen, Xiaodong Li, Zhenxing Zhang, Jiecai Fu, Changhui ...
ACS Nano 7 (1), 174-182, 2013
15182013
An overview of carbon materials for flexible electrochemical capacitors
Yongmin He, Wanjun Chen, Caitian Gao, Jinyuan Zhou, Xiaodong Li, Erqing Xie
Nanoscale 5 (19), 8799-8820, 2013
3202013
Graphene-based composite materials beneficial to wound healing
Bingan Lu, Ting Li, Haitao Zhao, Xiaodong Li, Caitian Gao, Shengxiang Zhang ...
Nanoscale 4 (9), 2978-2982, 2012
2972012
On the validity of the formation of crystalline carbon nitrides, C3N4
Seiichiro Matsumoto, Er Qing Xie, Fujio Izumi
Diamond and Related Materials 8 (7), 1175-1182, 1999
2681999
Superhigh‐Throughput Needleless Electrospinning Using a Rotary Cone as Spinneret
Bingan Lu, Yajiang Wang, Yanxia Liu, Huigao Duan, Jinyuan Zhou, Zhenxing ...
Small 6 (15), 1612-1616, 2010
256*2010
Highly Flexible Freestanding Porous Carbon Nanofibers for Electrodes Materials of High-Performance All-Carbon Supercapacitors
Ying Liu, Jinyuan Zhou, Lulu Chen, Peng Zhang, Wenbin Fu, Hao Zhao, Yufang ...
ACS Applied Materials & Interfaces 7 (42), 23515-23520, 2015
2502015
Construction of hierarchical ZnCo2O4@ NixCo2x(OH)6x core/shell nanowire arrays for high-performance supercapacitors
Wenbin Fu, Yaling Wang, Weihua Han, Zemin Zhang, Heming Zha, Erqing Xie
Journal of Materials Chemistry A 4 (1), 173-182, 2016
2372016
High‐Performance Photoelectrochemical‐Type Self‐Powered UV Photodetector Using Epitaxial TiO2/SnO2 Branched Heterojunction Nanostructure
Xiaodong Li, Caitian Gao, Huigao Duan, Bingan Lu, Youqing Wang, Lulu Chen ...
Small 9 (11), 2005-2011, 2013
2072013
Ultraflexible Transparent Film-Heater Made of Ag Nanowire/PVA Composite for Rapid-Response Thermotherapy Pads
Wei Lan*, Youxin Chen, Zhiwei Yang, Weihua Han, Jinyuan Zhou, Yue Zhang ...
ACS Applied Materials & Interfaces 9 (7), 6644–6651, 2017
1872017
Nanocrystalline TiO2 film based photoelectrochemical cell as self-powered UV-photodetector
Xiaodong Li*, Caitian Gao, Huigao Duan, Bingan Lu, Xiaojun Pan, Erqing Xie*
Nano Energy 1 (4), 640-645, 2012
1872012
An overview on emerging photoelectrochemical self-powered ultraviolet photodetectors
Jinyuan Zhou*, Lulu Chen, Youqing Wang, Yongmin He, Xiaojun Pan, Erqing Xie*
Nanoscale 8 (1), 50-73, 2016
1862016
Cobalt sulfide nanosheets coated on NiCo2S4 nanotube arrays as electrode materials for high-performance supercapacitors
Wenbin Fu, Changhui Zhao, Weihua Han*, Ying Liu, Hao Zhao, Yufang Ma, Erqing ...
Journal of Materials Chemistry A 3 (19), 10492-10497, 2015
1742015
A facile method to prepare SnO2 nanotubes for use in efficient SnO2–TiO2 core–shell dye-sensitized solar cells
Caitian Gao, Xiaodong Li, Bingan Lu, Lulu Chen, Youqing Wang, Feng Teng ...
Nanoscale 4 (11), 3475-3481, 2012
1642012
Preparation of black TiO2 by hydrogen plasma assisted chemical vapor deposition and its photocatalytic activity
Feng Teng, Mingyang Li, Caitian Gao, Guozhi Zhang, Peng Zhang, Youqing Wang ...
Applied Catalysis B: Environmental 148, 339-343, 2014
1592014
Enhanced gas sensing performance of electrospun Pt-functionalized NiO nanotubes with chemical and electronic sensitization
Jiecai Fu, Changhui Zhao, Junli Zhang, Yong Peng, Erqing Xie
ACS applied materials & interfaces 5 (15), 7410-7416, 2013
1542013
Toward efficient photoelectrochemical water-splitting by using screw-like SnO 2 nanostructures as photoanode after being decorated with CdS quantum dots
Zemin Zhang, Caitian Gao, Zimao Wu, Weihua Han, Yaling Wang, Wenbing Fu ...
Nano Energy 19 (1), 318–327, 2016
1482016
A simple method for the preparation of hollow ZnO nanospheres for use as a high performance photocatalyst
Chengquan Zhu, Bingan Lu, Qing Su, Erqing Xie, Wei Lan
Nanoscale 4 (10), 3060-3064, 2012
1482012
Strain-Induced Electronic Structure Changes in Stacked van der Waals Heterostructures
Yongmin He, Yang Yang, Zhuhua Zhang, Yongji Gong, Wu Zhou, Zhili Hu, Gonglan ...
Nano letters 16 (5), 3314-3320, 2016
1332016
Enhanced gas-sensing performance of ZnO@In2O3 core@shell nanofibers prepared by coaxial electrospinning
Baoyu Huang, Zhenxing Zhang*, Changhui Zhao, Limao Cairang, Jinglong Bai ...
Sensors and Actuators B: Chemical 255 (Part 2), 2248-2257, 2018
1302018
Preparation of highly porous TiO 2 nanotubes and their catalytic applications
Bingan Lu, Chengquan Zhu, Zhenxing Zhang, Wei Lan, Erqing Xie
Journal of Materials Chemistry 22 (4), 1375-1379, 2012
1192012
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20