Enric Mendizabal
Enric Mendizabal
Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Dirección de correo verificada de uab.cat - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
L'Ús temporal del territori
E Mendizàbal
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2008
332008
La humanización de las altas cuencas de la Garona y las Nogueras:(4500 aC-1955 dC)
PC Casanha
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2003
322003
Les noves tendències del poblament
E Mendizàbal
A: Primer Congrés Català de Geografia 2, 159-178, 1991
201991
La població estacional en els municipis de Catalunya
E Mendizàbal, M Ajenjo, A Blanes, EM Sánchez Sánchez
Centre d'Estudis Demogràfics, 1993
161993
Algunes reflexions sobre la (nova) geografia cultural des de la perifèria
E Mendizàbal
Documents d'Analisi Geografica, 0119-132, 1999
151999
La transformació del territori i del paisatge de l’Alt Pirineu
I Aldomá, E Mendizábal, A Pèlachs, JM Soriano
Medi, territori i història. Les transformacions territorials en el món rural …, 2004
132004
Els moviments migratoris a la Regió Metropolitana de Barcelona
E MENDIZÁBAL
Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona 1990, 1992
131992
¿ Hay alguna geografía humana que no sea geografía histórica?
E Mendizábal
Revista de Geografía Norte Grande, 31-49, 2013
112013
Pobreza y exclusión social en España. Una visión geográfica de las poblaciones de riesgo
I Pujadas, E Mendizàbal
Revista de geografia, 79-103, 2002
102002
La mobilitat habitual de la població a Catalunya
E Mendizàbal, E Sánchez Sánchez
La Societat Catalana. Llibre 4. Migracions, 283-298, 1998
101998
El temps en geografia humana
E Mendizabal
Professor Lluís Casassas. Geografia i territori, 53-61, 1993
91993
Moviments migratoris intermunicipals a la Regió Metropolitana de Barcelona
I Pujadas, R Arribas i Quintana, E Mendizàbal, P Miret, ...
Centre d'Estudis Demogràfics, 1991
91991
Estudi demogràfic del territori de muntanya a Catalunya
E Mendizàbal, D Devolder, I Pujadas, A Cabré
Centre d'Estudis Demogràfics, 1987
91987
La població de muntanya a Catalunya
I Pujadas, E Mendizàbal
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1987, num. 12, p. 93-111, 1987
91987
Uma possível geografia das identidades em Barcelona: O caso do bairro da Vila de Gràcia
E Mendizàbal
Finisterra-Revista Portuguesa de Geografia, 91-109, 2010
82010
La mobilitat intermunicipal a la Regió Metropolitana de Barcelona
I PUJADAS, R ARRIBAS, E MENDIZÀBAL, JA MÓDENES, P MIRET
Papers de Demografia, 1992
81992
Una proposta de model espacial per a la interpretació territorial de Catalunya
E Mendizàbal
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 101-118, 1993
71993
La població de Catalunya, 1975-1986: de l'explosió demogràfica al creixement zero
I Pujadas, E MENDIZàBAL
Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991
71991
La construcción de un nuevo paisaje
E Mendizábal, E NASARRE, A PÈLACHS
Los paisajes de Parques Nacionales. La humanización de las altas cuencas de …, 2003
62003
L’espai de vida dels habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona
E MENDIZÀBAL
SUBIRATS, M.,(a cura), Enquesta de la regio metropolitana, Barcelona, 1993
61993
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20