Seguir
Alba Aguete Cajiao
Título
Citado por
Citado por
Año
Factores externos na variación do vocalismo galego. Estudo perceptivo
AA Cajiao
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, 63, 2017
152017
FOLERPA: Ferramenta On-Line para ExpeRimentación PerceptivA
E Fernández Rei, A Aguete Cajiao, C Osorio Peláez, JA Cutrín Garabal
https://ilg.usc.gal/folerpa/, 2021
112021
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
XL Regueira, EF Rei
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017
92017
Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio
A Aguete Cajiao
82019
Contacto de linguas e variedades na emerxencia de novos modelos de vocalismo galego
AA Cajiao
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica, 155-193, 2020
32020
The role of gesture duration in the initial unstressed vowel shift in Galician. A first approximation
AA Cajiao
Loquens 2 (2), e022-e022, 2015
32015
FOLERPA: A tool for building and conducting perceptual experiments
A Aguete Cajiao, E Fernandez Rei, C Osorio Pelaez
Dialectologia, 245-275, 2016
12016
Cambio social y contacto lingüístico. Aproximación perceptiva al vocalismo de neofalantes y paleofalantes en gallego
A Aguete Cajiao
12015
Duración del gesto articulatorio en las vocales medias del gallego. Estudio perceptivo
A Aguete Cajiao
12014
FOLERPA: herramienta on-line para el desarrollo de experimentos perceptivos
E Fernández Rei, A Aguete Cajiao, C Osorio Peláez
12014
FOLERPA. Una herramienta de creación de test de percepción
A Aguete Cajiao
12014
Fonética e construción discursiva da identidade: pronuncia das vogais átonas e tónicas en galego
EF Rei, AA Cajiao
Book of Abstracts: CIFE 2023, 60-61, 2023
2023
Principales cambios sociofonéticos en el vocalismo gallego actual.
A Aguete Cajiao
El mapa lingüístico del noroccidente ibérico: contacto, variación y cambio …, 2022
2022
Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio
AA Cajiao
Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio, 2020
2020
La duración como correlato perceptivo de la calidad vocálica
AA Cajiao
Tendencias actuales en fonética experimental: Cruce de disciplinas en el …, 2017
2017
Variación e cambio lingüístico do vocalismo galego
A Aguete Cajiao
2016
Contribución ó estudo do cambio no vocalismo galego [Póster]
A Aguete Cajiao
2016
FOLERPA: a tool for building and conducting perceptual experiments
AA Cajiao, EF Rei, CO Peláez
Dialectologia: revista electrònica, 245-275, 2016
2016
Factores internos e externos na variación e no cambio do vocalismo galego
A Aguete Cajiao
2015
The effect of initial-prosodic boundary on vowel aperture in Galician
AA Cajiao
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20