Seguir
Manuel Ferreiro
Manuel Ferreiro
Profesor de Filoloxía Galega e Portuguesa, Universidade da Coruña (UDC)
Dirección de correo verificada de udc.es - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Gramática Histórica Galega. Vol. I. Fonética e Morfosintaxe
M Ferreiro
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1999
275*1999
Gramática histórica galega. Vol. II. Lexicoloxía
M Ferreiro
Santiago de, 1-400, 1997
98*1997
Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa medieval / Guidelines for the edition of medieval Galician-Portuguese troubadour poetry
M Ferreiro, CP Martínez Pereiro, L Tato Fontaíña
A Coruña: Universidade da Coruña (UDC), 2007
44*2007
Queixumes d'os pinos...
E Pondal
" La Voz de Galicia, 1886
341886
Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa [GLOSSA]. ISSN 2386-8309
M Ferreiro
Base de datos: http://glossa.gal, 2014
27*2014
Pondal: do dandysmo á loucura (Biografía e correspondéncia)
M Ferreiro
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1991
261991
Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa
M Ferreiro
A Coruña, Universidade da Coruña< http://universocantigas. gal> ISSN 2605-1273, 2018
252018
A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
M Ferreiro, CP Martínez Pereiro, L Tato Fontaíña (eds.)
A Coruña: Baía Edicións, 2008
17*2008
Eduardo Pondal: Poesía galega completa. III. Poemas manuscritos
M Ferreiro (ed.)
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2002
17*2002
As cantigas de Rodrigu'Eanes de Vasconcelos
M Ferreiro
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1992
17*1992
De Breogán aos Pinos: o texto do Himno Galego
M Ferreiro
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1997
13*1997
Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal
M Ferreiro
Cadernos de lingua, 55-88, 1994
101994
Unha ruptura na literatura galega: os Séculos Escuros
M Ferreiro
A nosa literatura. Unha interpretación para hoxe 1, 45-64, 1988
91988
A lingua pondaliana e a formación do estándar literario galego
M Ferreiro
Cadernos de Lingua 4, 49-70, 1991
81991
Maxina ou A filla espúrea. Edición, introdución, notas e suplemento de traballo
M Valladares, XM Dobarro Paz, M Ferreiro, CP Martínez Pereiro
Vía Láctea, 1987
81987
O Cancioneiro de Pero Mafaldo
L Eirín García, M Ferreiro
Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014
6*2014
Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -l- intervocálico
M Ferreiro
Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric 1, 2013
62013
Sobre a suposta crase de «que» no trobadorismo profano galego-português
M Ferreiro
Anais VII EIEM–Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média …, 2009
62009
A forma verbal «éste» na lírica profana galego-portuguesa
M Ferreiro
Revista Galega de Filoloxía 9, 57-78, 2008
62008
Cantigas de Amor. Antoloxía
M Ferreiro, CP Martínez Pereiro
Vigo: AS-PG / A Nosa Terra, 1996
6*1996
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20