Xulio Sousa Fernández
Xulio Sousa Fernández
Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela
Dirección de correo verificada de usc.es - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Aplicación da análise dialectométrica aos datos do Atlas Lingüístico Galego
R Álvarez Blanco, F Dubert García, X Sousa
Lingua e territorio, 461-493, 2006
302006
Análise dialectométrica das variedades xeolingüísticas galegas
X Sousa
I Encontro de Estudos Dialectológicos, 345-362, 2006
292006
Os sons da lingua
XL Regueira, F Dubert García, R Novo Folgueira, E Parga Valiña, ...
Xerais, 1998
24*1998
Notas sobre o Atlas lingüístico de la Península Ibérica en Galicia
X Sousa
Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina, 299-3008, 2008
182008
Áreas lexicais galegas e portuguesas. A proposta de Cintra aplicada ó galego
F Dubert García, X Sousa
Dialectoloxía e léxico, 193-222, 2002
182002
Diccionario de dúbidas da lingua galega
B Fernández Salgado, XA Fernández Salgado, M Puga Moruxa, X Sousa
Vigo: Galaxia, 1991
171991
Xeolingüística e cambio lingüístico: gheada e seseo no ALPI e no ALGa
X Sousa
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes …, 2010
12*2010
Entre el atlas lingüístico y el diccionario. Un diccionario de léxico tradicional a partir de los materiales del ALPI
X Sousa
Metalexicografía variacional: diccionarios de regionalismos y diccionarios …, 2010
102010
Presentación de un corpus digital de léxico tradicional: Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués
R Álvarez, XA Álvarez, J Saramago, X Sousa
Fonetică şi Dialectologie 28, 5-19, 2009
92009
Lingua e territorio
R Alvarez, FD Garcia, XCS Fernández
Consello da Cultura Galega, 2006
92006
Estudio diacrónico das construccións con ‘mandar’como verbo de orde en galego
XC Sousa Fernández
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Tese de …, 1998
91998
Dialect change and variation: the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica
X Sousa
Dialectologia. Special Issue 2012, 167-207, 2012
72012
Aggregate analysis of lexical variation in Galician
X Sousa
Language Variation-European Perspectives VI, 71-84, 2017
62017
On quantitative geolinguistics: an illustration from Galician dialectology
F Dubert, X Sousa
Dialectologia: revista electrònica. Special issue, 191-221, 2016
62016
The tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. A galician and portuguese word bank
XA Álvarez Pérez, X Sousa
Dialectologia. Special Issue, 5-24, 2013
5*2013
Estrategias evidenciales y expresión de la fuente de información en gallego: los marcadores gramaticalizados
X Sousa
Estudios sobre variación sintáctica peninsular, 75-98, 2012
52012
Embedded subjects of causative infinitival constructions in Galician and Portuguese
E Carrilho, X Sousa
6th International Contrastive Linguistics Conference, 2010
52010
Análise dialectométrica das variedades xeolingüísticas galegas: Y Encontro de estudos dialectológicos
X Sousa
Actas do I Encontro de Estudos Dialectológicos, 2006
52006
The expression of the causee in Galician, Portuguese, and Spanish
X Sousa Fernández
Studies in contrastive linguistics., 585-591, 2004
52004
From field notebooks to automatic mapping: the ‘Atlas Lingüístico Galego’database
X Sousa
Dialectologia et Geolinguistica 25 (1), 1-22, 2017
42017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20