Seguir
Estefanía Mosquera-Castro
Estefanía Mosquera-Castro
Profesora de didáctica da lingua, Universidade da Coruña
Email confirmado em udc.es - Página inicial
Título
Citado por
Citado por
Ano
A formación do profesorado de Educación Primaria en lingua galega: perspectivas pedagóxicas e modelo de lingua
E Mosquera-Castro
Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 12-16, 2015
8*2015
Os códigos lingüísticos da rede e a paisaxe lingüística galega
E Mosquera-Castro, MP Wellings
Estudos de Lingüística Galega 6, 2014
82014
A escrita SMS desde a perspectiva dos seus utentes. Unha achega sobre a lingua galega
E Mosquera-Castro
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 16, 63-71, 2013
6*2013
Novos retos da Lingüística: as textualidades electrónicas. Consideracións sobre a escrita dos chats e das SMS
E Mosquera-Castro
LL Journal 7 (1), 2012
62012
Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS
E Mosquera-Castro
AS-PG, 2013
42013
A didáctica da lingua e da literatura no marco das TIC: novos códigos e novas aproximacións
E Mosquera-Castro
Horizontes científicos y planificación académica en la didáctica de lenguas …, 2015
22015
Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS
E Mosquera-Castro
Universidade da Coruña, 2014
22014
Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego
XM Sánchez Rei, E Mosquera-Castro
Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 179-205, 2013
22013
O discurso electrónico: a interacción comunicativa no contexto virtual
E Mosquera-Castro
Revista galega de filoloxía, 85-115, 2013
22013
Normalización del microtexto: nuevos desafíos en PLN para el gallego
S Álvarez-García, E Mosquera-Castro
Estudios interlingüísticos, 11-26, 2014
12014
Linguas en contacto na escrita electrónica galega
E Mosquera-Castro
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 18, 73-82, 2015
2015
Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso
E Mosquera-Castro
Revista Galega de Filoloxía 16, 205-209, 2015
2015
A lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega ea súa didáctica
E Mosquera-Castro
Revista Galega de Filoloxía 16, 123-145, 2015
2015
Achegamento ás implicacións sintácticas da escrita electrónica en lingua galega
E Mosquera-Castro
Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português, 111-131, 2015
2015
Jaume Corbera Pou: La Unió Europea, un mosaic lingüístic. Illes Balears, Edicions Documenta Balear. 2013, 313 páxinas."
E Mosquera-Castro
Revista Galega de Filoloxía 15, 169-172, 2014
2014
Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)
XM Sánchez Rei, E Mosquera-Castro
Fundación Manuel María, 2014
2014
Por terras de Lugo. Oito aproximacións á provincia
XM Sánchez Rei, E Mosquera-Castro
Deputación de Lugo, 2014
2014
Aspectos de toponimia menor coruñesa
XM Sánchez Rei, E Mosquera-Castro
Deputación da Coruña, 2014
2014
As textualidades electrónicas e a onomástica galega. Novos escenarios e novas formas para a toponimia coruñesa
E Mosquera-Castro
Aspectos da toponimia menor coruñesa, 59-73, 2014
2014
Texting, Pidgin and Creole Languages: A Comparative Note on the Appearance of Peripheral Communicative Constructions
E Mosquera-Castro
Forum Filologiczne ATENEUM, 89, 2014
2014
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente novamente mais tarde.
Artigos 1–20